Udostępnianie dokumentacji medycznej

Warunki udostępniania dokumentacji medycznej reguluje art. 26.1, art. 27 i 28.1. ustawy z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia.

Bieżąca dokumentacja medyczna z leczenia ambulatoryjnego

 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy (za okazaniem dowodu osobistego i pisemnego upoważnienia) składa ustną bądź pisemną prośbę w danej poradni ZOZ w Gnieźnie o wydanie kserokopii dokumentacji z leczenia w tej poradni.
 2. Wskazana dokumentacja przekazywana jest do Administracji pok. nr 5 ul. Św. Jana 9, /parter/,  a następnie wydawane jest jej ksero za potwierdzeniem wyrażającym zgodność odpisu z oryginałem.
 3. Ksero dokumentacji pacjent odbiera osobiście (okazując się dowodem osobistym) lub przez swojego przedstawiciela ustawowego za okazaniem pisemnego upoważnienia pacjenta oraz dowodu osobistego po upływie 2-ch dni od zgłoszenia.

Kontakt telefoniczny 61 222 8 271

Dokumentacja medyczna z leczenia szpitalnego

 1. Pacjent (lub jego przedstawiciel ustawowy za okazaniem dowodu osobistego i pisemnego upoważnienia pacjenta) składa pisemną prośbę do Szpitala o udostępnienie wskazanej dokumentacji medycznej.
 2. Kserokopie wydawane są w Administracji Szpitala ul. Św. Jana 9 – pok. nr 5, za pisemnym poświadczeniem odbioru wskazanej dokumentacji medycznej po okazaniu dowodu osobistego – w sytuacji, kiedy dokumentację odbiera osoba w imieniu pacjenta za pisemnym upoważnieniem i okazaniem dowodu osobistego. Pracownik wydający kserokopię sprawdza, czy w załączonym do dokumentacji pisemnym oświadczeniu pacjenta o przekazywaniu danych na temat jego stanu zdrowia osoba ją reprezentująca nie jest wskazana, jako ta, której nie wolno informować, co do sytuacji zdrowotnej pacjenta.

Kontakt telefoniczny 61 222 8 271, 61 222 8 236

Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej określa Regulamin organizacyjny, tj.:

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, w wysokości określonej w obowiązujących przepisach.

Osoba ubiegająca się o wydanie dokumentacji medycznej ponosi koszty związane z udostępnieniem dokumentacji medycznej w wysokości określonej w art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. opłata za:

 • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,
 • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,
 • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004

– przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 ogłoszenie w "Monitorze Polskim" pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

Wysokość opłat na dzień 1.12.2021 r.: 

 • jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej 10,40 zł,
 • jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,36 zł
 • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 2,08 zł

Przedmiotowej opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.

 

Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej składać można:

 • osobiście w budynku Administracji Szpitala przy ul. Św. Jana 9 w pok. nr 5 
 • telefonicznie pod numerem 61 222 8 271, 61 222 8 236
 • drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki: