loga 600x86 equal

Tytuł projektu:


"Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki"

 

Projekt jest realizowany na podstawie Decyzji o dofinansowaniu nr: POWR.05.02.00-00-0151/15-00, wydanej przez Ministra Zdrowia w dniu 21 marca 2016 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia; działanie 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych -współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

 

Jaki jest cel projektu?


Głównym celem projektu jest poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych, które świadczą szpitalne usługi medyczne poprzez:

  1. wdrożenie programu akredytacyjnego w szpitalach.

 

Projekt realizuje: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia