POWR

Program Operacyjny: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

Projekt grantowy: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (POWR.05.02.00-00-001/20)
 

Umowa o powierzenie grantu nr COVID.19.67.2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 29 października 2020 r. zawarta w Poznaniu pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Poznaniu a Szpital Pomnik Chrztu Polski
z siedzibą w Gniezno
 

Miejsce realizacji Projektu:

Szpital Pomnik Chrztu Polski
ul. Św. Jana 9
62-200 Gniezno
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (ZOL)
 

Cele projektu:

Grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (ZOL)

Rezultaty Projektu:

Liczba osób uprawnionych do otrzymania dodatku do wynagrodzenia – 19 osób (Pielęgniarka – 6 osób, Fizjoterapeuta – 3 osoby, Opiekun medyczny – 6 osób, Osoba sprzątająca – 4 osoby).

Kwota przyznanego grantu – 126 363,07 zł, w tym:

  • dodatek do wynagrodzeń (część A) – 113 165,48 zł

  • zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu (część B) – 13 197,59 zł

Źródła finansowania Projektu

  • Wartość całkowita Projektu – 126 363,07 zł (100,00%), w tym:

  • Europejski Fundusz Społeczny – 106 359,80 zł (84,17%)

  • Dotacja celowa – 20 003,27 zł (15,83%)

Okres realizacji Projektu: 01.05.2020 – 31.12.2020