UWAGA: Informujemy, że nowe, aktualne ogłoszenie konkursowe dostępne jest na Biuletynie Informacji Publicznej Szpitala pod adresem:

https://bip.szpitalpomnik.pl/component/content/article/2-nieskategoryzowane/3-konkurs-zca-dyrektora-ds-lecznictwa-07-2021

 

 

Dyrektor Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie
ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Z osobą wyłonioną w postępowaniu konkursowym na stanowisko jw. zostanie nawiązany stosunek pracy lub zawarta umowa cywilnoprawna.

I. Wymagane kwalifikacje kandydata:

 1. prawo wykonywania zawodu lekarza w Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,
 3. posiadanie wiedzy w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych,
 4. co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania zespołem,
 2. komunikatywność oraz kreatywność,
 3. doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 4. przedstawienie pisemnej koncepcji funkcjonowania Szpitala Pomnik Chrztu Polski w perspektywie 6 lat w zakresie spraw m.in: organizacyjnych, ekonomicznych, zatrudnienia i jakości świadczonych usług.

III. Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe (w tym prawo wykonywania zawodu), wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem oraz dokumenty potwierdzające staż pracy,
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,
 5. oświadczenie o braku zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

Kopie dokumentów, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. Dostatecznym elementem potwierdzającym zgodność z oryginałem jest własnoręczny czytelny podpis kandydata na kserokopii z adnotacją „za zgodność z oryginałem". Na prośbę Komisji kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty.
 2. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 3. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i spięte.

VI. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów.

 1. Wymagane dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem należy składać osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu oferty do Szpitala) w zamkniętych kopertach na adres: Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, ul. Św. Jana 9; 62-200 Gniezno.
 2. Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko kandydata oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa”.
 3. Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia: 18 kwietnia 2021 r.

VII. Informacja dot. udostępnienia materiałów

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, udostępnione są do wglądu w siedzibie: ul. Św. Jana 9; 62-200 Gniezno

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 30 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert.
 2. Miejsce rozpatrzenia zgłoszonych ofert: Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, ul. Św. Jana 9; 62-200 Gniezno;
 3. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie;
 4. Dokumenty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane;
 5. Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu oraz nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego;
 6. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełnili warunki formalne będą poinformowani drogą pisemną oraz telefonicznie;
 7. Informacja o liczbie kandydatów, którzy zgłosili się do naboru oraz liczbie kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, jak również informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.szpitalpomnik.pl;
 8. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zaproszeni na posiedzenie Komisji zobowiązani są do posiadania oryginałów dokumentów przedstawionych we wcześniejszym etapie postępowania konkursowego do ewentualnego okazania na wniosek członków Komisji.

Kandydatom udostępnia się jednakowe materiały o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego na stronie internetowej: bip.powiat-gniezno.pl oraz szpitalpomnik.pl

Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. Statut
 3. Regulamin organizacyjny
 4. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Aktualizacja:

W związku z terminem składania wymaganych dokumentów w przedmiotowym postępowaniu ustalonym na dzień 18 kwietnia 2021 r. przypadającym w niedzielę oraz decydującą datą wpływu oferty do Szpitala, ze względów organizacyjnych oraz w związku z trwającą pandemią termin składania wymaganych dokumentów zostaje wydłużony do 19 kwietnia 2021 r.

Aktualizacja II – 2021-05-13:

Zważywszy, że:

 1. w toku postępowania konkursowego na wyłonienie zastępcy Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie („Szpital”) do spraw lecznictwa, prowadzonego na zasadzie art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 – dalej „udl”) w związku z § 3, § 5, § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz. 393 – dalej „rozporządzenie”), ofertę w konkursie złożyła osoba, która aktualnie pełni obowiązki zastępcy Dyrektora do spraw lecznictwa Szpitala;
 2. wstrzymano dalsze czynności Komisji, w tym otwarcie ofert, w związku z przepisem § 10 pkt 2) lit. a) rozporządzenia, który stanowi, że jeżeli o stanowisko zastępcy kierownika ubiega się zastępca kierownika, to przedstawicieli do komisji (w liczbie od 3-6) wskazuje podmiot tworzący, a nie kierownik jednostki;
 3. mając na celu zachowanie najwyższych standardów oraz traktując jako nadrzędny cel postępowania wyłonienie zastępcy Dyrektora Szpitala w transparentnej i obiektywnej procedurze – pomimo, iż powołany wyżej przepis rozporządzenia nie dotyczy wprost osoby pełniącej obowiązki,

Komisja Konkursowa wstrzymuje prace do czasu powołania przez podmiot tworzący przedstawicieli do Komisji, a termin ogłoszenia wyników konkursu wskazany w ogłoszeniu jako 18 maja 2021 r. zostaje wydłużony do dnia 30 czerwca 2021 r.