POIS

Szpital Pomnik Chrztu Polski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem oraz środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji

Cel projektu: wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji.

Całkowity koszt realizacji projektu: 519 982,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 441 985,12 zł

 

POIS

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego
 

Umowa o dofinansowanie: POIS.09.01.00-00-0223/17-00/228/2017/1453 z dnia 21.12.2017 r. zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Szpital Pomnik Chrztu Polski
 

Tytuł Projektu: „Modernizacja i rozbudowa SOR wraz z zakupem wyposażenia i budową lądowiska”
 

Miejsce realizacji Projektu:

Szpital Pomnik Chrztu Polski
ul. Św. Jana 9
62-200 Gniezno
województwo wielkopolskie
powiat gnieźnieński
gmina Gniezno

Cele projektu:

Cele ogólne:

 1. wzmocnienie infrastruktury służby zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego na terenie województwa wielkopolskiego (poprzez wzmocnienie infrastruktury SOR Szpitala w Gnieźnie);
 2. podniesienie jakości i dostępności do badań medycznych w zakresie ratownictwa medycznego na terenie województwa wielkopolskiego (poprzez inwestycje w przebudowę i modernizację SOR w Gnieźnie, budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, a także zakup nowego sprzętu medycznego do Placówki).

Cele bezpośrednie:

 1. utworzenie całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych działającego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego funkcjonującego w strukturach Szpitala w Gnieźnie;

 2. modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu w Gnieźnie celem zwiększenia jakości świadczeń udzielanych na rzecz pacjentów;

 3. zwiększenie ilości stanowisk intensywnej terapii w obszarze wstępnej intensywnej terapii w SOR w Szpitalu w Gnieźnie;

 4. świadczenie usług medycznych w zakresie ratownictwa medycznego charakteryzujących się wysoką jakością i dostępnością dla pacjentów;

 5. oferowanie przez Szpital w Gnieźnie wysokiego poziomu badań i leczenia dla pacjentów, którzy ulegli nagłym wypadkom zagrażającym ich życiu i zdrowiu;

 6. właściwe wykorzystanie potencjału kadry medycznej Szpitala w Gnieźnie odpowiedzialnej za ratowanie życia pacjentów oraz wzrost komfortu jej pracy,

 7. poprawa wizerunku Szpitala w Gnieźnie, w szczególności w kontekście leczenia przypadków wymagających nagłej interwencji lekarskiej.
   

Zakres rzeczowy projektu

 1. Remont wraz z rozbudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ Gniezno

  Zakłada się remont wraz z rozbudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zlokalizowanego w budynku C i częściowo B. Aktualnie w planowanych do przebudowy częściach budynków znajdują się pomieszczenia SOR i OIOM. Po zaplanowanej przebudowie zmianie ulegnie organizacja działów szpitalnych. Do oddziału zapewnione zostanie nowe dojście dla osób niepełnosprawnych, z pochylnią zlokalizowaną przy elewacji budynku. Ponadto zorganizowane będzie osobne wejście na SOR oraz osobne wejście do szpitala na potrzeby komunikacji ogólnej. Przebudowywany SOR funkcjonować będzie na bazie istniejących pomieszczeń i podjazdu karetek. Planowany do realizacji kształt i układ funkcjonalny oddziału jest wynikiem dopasowania się do istniejącej struktury budynku. Wyremontowany SOR dostępny będzie z korytarza komunikacji ogólnej zarówno ze starej jak i obecnie wznoszonej bryły Szpitala (Budynek D). Zakres planowanych do wykonania prac obejmować będzie:

  • Rozbiórkę ścian, instalacji, elementów wykończenia skucia części tynków i okładzin;

  • Rozbiórkę daszku nad wejściem;

  • Budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych;

  • Wykonanie nowych wejść i zadaszeń;

  • Wykonanie przekuć i podciągów dla nadproży;

  • Montaż ścian działowych;

  • Przebudowę posadzek;

  • Wykonanie podkonstrukcji dla centrali wentylacyjnej oraz obudowy architektonicznej centrali;

  • Prace wzmacniające piętra poniżej;

  • Wydzielenie i oddymianie klatki schodowej;

  • Montaż instalacji;

  • Prace wykończeniowe;

  • Zagospodarowanie terenu, podsypanie terenu – piwnica budynku C;

  • Naprawę podjazdu karetek.

 2. Budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych

  Obejmuje budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na dachu budynku D – z przeznaczeniem do lotu śmigłowców związanych z transportem pacjentów wymagających natychmiastowej pomocy medycznej.

  Lądowisko będzie bezpośrednio skomunikowane windami łóżkowymi z komunikacją ogólnodostępną budynku D, z której dostępne są SOR (na poziomie 0 w budynku C). Budynek D jest nowobudowanym obiektem, znajdującym się obecnie w stanie surowym otwartym (jest realizowany w ramach odrębnej inwestycji). W budynku tym po zakończeniu jego rozbudowy znajdować mają się oddziały zabiegowe, blok operacyjny, zespół porodowy, laboratorium, centralna sterylizatornia, apteka szpitalna, dział diagnostyczny, endoskopia oraz hemodynamika.

  Planowana do realizacji budowa lądowiska obejmować będzie:

  • Adaptację żelbetowej płyty dachu budynku D na lądowisko dla śmigłowców ratunkowych;

  • Adaptację pomieszczeń rezerwowych na pomieszczenia techniczne związane z obsługą lądowiska: pomieszczenia na sprzęt do obsługi lądowiska, pomieszczenia na sprzęt ratowniczy i ppoż, pomieszczenia hydroforni (pompy i zbiornika wody ppoż.);

  • Budowę niezbędnych dla obsługi lądowiska instalacji.

  Wybudowane lądowisko będzie funkcjonować całodobowo, umożliwi pomoc pacjentom transportowanym przez śmigłowce ratunkowe w okresie 7 dni w tygodniu /24 godziny na dobę. Spełniać będzie wymagania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC)

 3. Zakup sprzętu medycznego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 38 szt., w tym:
  • Aparat RTG (1 szt.),

  • Tomograf Komputerowy (1 szt.),

  • Ramię C do Aparatu RTG (1 szt.),

  • Kozetka (3 szt.),

  • Łóżko intensywnej terapii (1 szt.),

  • Łóżko szpitalne (4 szt.),

  • Stół zabiegowo/operacyjny (4 szt.),

  • Lampa zabiegowo/operacyjna (3 szt.),

  • Aparat do znieczuleń (1 szt.),

  • Kardiomonitor transportowy (1 szt.),

  • Ssak elektryczny (1 szt.),

  • Ssak przenośny (2 szt.),

  • Ssak próżniowy (3 szt.),

  • Zestaw do trudnej intubacji (2 szt.),

  • Reduktor (7 szt.),

  • Defibrylator (2 szt.),

  • Płuczko-dezynfektor (1 szt.).

Wskaźniki Projektu:

Wskaźniki produktu (2019 rok):

 • Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt.

 • Liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego – 1 szt.

 • Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców – 1 szt.

 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1szt.

 • Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej – 3 066 740,94 PLN.

Wskaźnik rezultatu (2020 rok):

 • Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem – 25 385 osoby/rok.

Źródła finansowania Projektu

 • Wartość całkowita Projektu – 7 314 574,55 PLN

 • Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 5 567 710,61 PLN (76,12%)

 • Wkład własny – 1 746 863,94 PLN (23,88%), w tym:

  • Starostwo Powiatowe w Gnieźnie – 1 674 677,05 PLN (22,89%),

  • Szpital Pomnik Chrztu Polski – 72 186,89 PLN (0,99%).

Okres realizacji Projektu: 01.01.2014 – 31.12.2019

Zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących realizowanego Projektu:

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 stworzyła łatwe w użyciu narzędzie służące zgłaszaniu wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: wysłać wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub skorzystać z formularza znajdującego się na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.

Załączniki: