WRPO

Program Operacyjny: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne

Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usłuch publicznych

Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usłuch publicznych
 

Umowa o dofinansowanie: RPWP.02.01.01-30-0017/16 z dnia 21.11.2017 r. zawarta pomiędzy Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego a Szpital Pomnik Chrztu Polski
 

Tytuł Projektu: „Usługi elektroniczne Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych”
 

Miejsce realizacji Projektu:

Szpital Pomnik Chrztu Polski
ul. Św. Jana 9
62-200 Gniezno
 

Uzasadnienie realizacji Projektu

 • brak dostępności do elektronicznej dokumentacji medycznej;

 • bariery w dostępie do aktualnej informacji medycznej niezbędnej do prawidłowej realizacji świadczeń niezależnie od miejsca ich realizacji;

 • nadmiar zadań administracyjnych związanych z obiegiem dokumentów, gospodarką lekową oraz prowadzeniem dokumentacji medycznej w globalnym czasie pracy;

 • utrudniona realizacja świadczeń i obsługa pacjentów oraz długi czasu oczekiwania na wyniki badań;

 • jakość i efektywności świadczeń medycznych realizowanych poniżej potencjału Szpitala;

 • pomyłki w gospodarce lekami;

 • brak dostępu do aktualnej informacji zarządczej.

Wskazane problemy powodują wysokie koszty pracy administracyjnej, stres i tłok dla pacjentów w poczekalniach, który może być zmniejszony poprzez e-usługi. Ponadto zostanie zapewniony zdalny dostęp do dokumentacji medycznej.
 

Przedmiot Projektu

Przedmiotem projektu jest usprawnienie i zwiększenie dostępności oraz efektywności udzielania świadczeń medycznych przez Szpital przy wykorzystaniu technologii i rozwiązań technicznych ICT.

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje budowę i wdrożenie usług elektronicznych z niezbędnym unowocześnieniem infrastruktury informatycznej obejmującym:

 • gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych medycznych;

 • wytwarzanie i udostępnianie EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej);

 • konsolidację danych medycznych wytwarzanych, gromadzonych i przetwarzanych w środowisku informatycznym Szpitala;

 • ucyfrowienie obiegu dokumentów Szpitala;

 • system informacji i nawigacji wewnętrznej oraz kierowania i przywołania pacjenta w Szpitalu;

 • zarządzanie Szpitalem oraz Logika biznesowa;

 • zapewnienie technicznej gotowości do integracji z projektami szczebla krajowego (P1/P2).

Kluczowymi elementami projektu są:

 1. budowa i wdrożenie usług elektronicznych:

  • rejestr zdarzeń medycznych i EDM;

  • obsługa kontrahentów;

  • Elektroniczny Obieg Dokumentów;

  • zarządzanie w logistyce gospodarki lekowej;

 2. doposażenie środowiska informatycznego Szpitala w zakresie:

  • infrastruktura transmisji danych;

  • infrastruktura techniczna środowiska informatycznego;

  • infrastruktura sprzętowego przetwarzania danych;

  • infrastruktura programowego przetwarzania danych;

  • infrastruktura usług elektronicznych.

Realizacja projektu zwiększy dostępność usług infrastruktury przetwarzania danych i komunikacji elektronicznej (ucyfrowienie dokumentacji medycznej i innych dokumentów, integracja danych medycznych, automatyzacja i usprawnienie zewnętrznej wymiany dokumentów i danych, portal pacjenta z usługą rejestracji elektronicznej i udostępnianiem dokumentacji elektronicznej pacjentom) oraz przyczyni się do rozwoju społ. informacyjnego na obszarze województwa wielkopolskiego.

Odbiorcami bezpośrednimi Projektu są pacjenci i personel Szpitala, zaś pośrednimi Powiat Gnieźnieński i Województwo Wielkopolskie.

Projekt będzie realizowany w 2 lokalizacjach szpitalnych.
 

Cele projektu:

Zwiększenie dostępności drogą elektroniczną do usług realizowanych przez Szpital, co wpłynie na:

 • wzrost zadowolenia pacjentów;
 • poprawę jakości świadczonych usług medycznych;

 • zwiększenie szybkości obsługi pacjentów;

 • zwiększenie dostępności do infrastruktury medycznej dla pacjentów;

 • poprawę efektywności funkcjonowania Szpitala;

 • usprawnienie działań podejmowanych przez Szpital;

 • ujednolicenie sposobu udostępniania pacjentom danych medycznych;

 • uproszczenie i ułatwienie pacjentom dostępu do pełnej dokumentacji medycznej;

 • skrócenie czasu dostępu pacjentów do dokumentacji medycznej;

 • zapewnienie kontroli dostępu i ochrony danych medycznych udostępnianych pacjentom;

 • zapewnienie szybkiego dostępu dla kadry zarządzającej do raportów i analiz dotyczących odpowiedniego funkcjonowania Szpitala i jego działalności;

 • usprawnienie organizacji pracy Szpitala.

Wskaźniki Projektu:

Wskaźniki produktu (2020 rok):

 • Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 1 szt.

 • Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne – 3 szt.

 • Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja – 4 szt.

 • Liczba rozbudowanych lub zmodernizowanych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne – 1 szt.

 • Liczba zakupionych środków trwałych – 56 szt.

 • Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych – 35 szt.

Wskaźnik rezultatu (2021 rok):

 • Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 150 szt./rok.

 • Liczba osób korzystających z usług on-line – 500 osoby/rok.

Źródła finansowania Projektu

 • Wartość całkowita Projektu – 8 332 851,62 PLN

 • Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 6 617 190,12 PLN (79,41%)

 • Wkład własny – 1 715 661,50 PLN (20,59%)

Okres realizacji Projektu: 10.07.2017 – 30.06.2020